List of subject

ОҚЫТЫЛАТУҒЫН ПӘНЛЕР ДИЗИМИ
Филология хам тиллерди окытыу: инглис/немис тили
1 Динтаныу
2 Каракалпак тили
3 Рус тили
4 Дене маденияты
5 Ахборот технологиялары
6 Шет тилин уйрениуде ИКТ
7 Ауызеки сойлеу амелияты
8 Окыу
9 Жазба сойлеу амелияты
10 Интегралласкан тил конликпелери
11 Коммуникатив грамматика
12 Соз байлыгын асырыу
13 Инглис тилинин амелий фонетикасы
14 Тил билимине кирисиу
15 Оз бетинше билим алыу конликпелери
16 Немис/инглис тили
Шет тили хам адебияты
1 Динтаныу
2 Каракалпак тили
3 Озбек тили
4 Дене маденияты
5 Ахборот технологиялары
6 Шет тилин уйрениуде ИКТ
7 Ауызеки сойлеу амелияты
8 Окыу
9 Жазба сойлеу амелияты
10 Интегралласкан тил конликпелери
11 Коммуникатив грамматика
12 Соз байлыгын асырыу
13 Инглис тилинин амелий фонетикасы
14 Тил билимине кирисиу
15 Оз бетинше билим алыу конликпелери
16 Корейс тили
Аударма теориясы хам амелияты
1 Динтаныу
2 Озбек тили
3 Рус тили
4 Дене тарбия
5 Ахборот технология
6 Аудармада ИКТ
7 АСП
8 ЖСП
9 Интегралласкан тил
10 Соз байлыгын асырыу
11 Коммуникатив грамматика
12 Окыу
13 Жазба аударма
14 Оз бетинше билим алыу конликпелери
15 Тил билими
16 Каракалпак тилинин амелий методикасы
  Филология хам тиллерди окытыу: рус тили
1 Философия
2 Узбекский язык
3 Каракалпакский язык
4 Иностранный язык
5 Физическое воспитание
6 Информатика
7 Фонетика
8 Введение в языкознание
9 Введение в литературоведение
10 Фольклористика
11 История русской лит (11-17 век)